Zgoda RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja dla Zwierząt ARGOS (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa, telefonicznie: 535 870 225 – czynne w tygodniu w godzinach od 09:00 do 19:00, lub drogą mailową: koteria@argos.org.pl.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: koteria@argos.org.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

  4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu adopcji (w tym: weryfikacji rodziny adopcyjnej, dokumentów, faktycznego przekazania zwierząt) oraz późniejszej pracy z rodziną adopcyjną.

  5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, Prokuraturze, innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku: - negatywnej weryfikacji rodziny adopcyjnej niezwłocznie po odmowie adopcji, - podpisania umowy adopcyjnej bezterminowo ze względu na bezpieczeństwo i życie zwierząt.

  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości adopcji zwierząt.

  12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.